پشم سنگ تکوین

Go to content

Main menu

ضریب هدایت حرارتی

درباره پشم سنگ

ضریب هدایت حرارتی پشم سنگ کمتر از 0.040 وات بر درجه کلوین است

ضریب هدایت حرارتی پانل پشم سنگ

دانسیته - کیلوگرم بر متر مکعب

50

80

100

120

150

درجه حرارت
سانتیگراد

50

0.04

0.039

0.038

0.037

0.037

100

0.05

0.047

0.045

0.044

0.044

150

0.063

0.058

0.055

0.054

0.051

200

0.07

0.066

0.064

0.06

250

0.079

0.075

0.07

300

0.088

0.081

350

0.104

0.093

400

0.122

0.106

 
Back to content | Back to main menu